See English Version

    تمدید مهلت ارسال مقالات تا 18 خرداد


    پژوهشگران ارجمند

    بنا به درخواست تعداد بسیاری از اساتید و پژوهشگران و با توجه به تماس های مکرر این عزیزان، شورای سیاست گذاری این رویداد،

    مهلت ارسال مقالات را تا 18 خرداد ماه تمدید کرد.